Svedur-qarTuli sazogadoeba

kavkasiioni - evropaSi yvelaze maRali mtagrexili

ukan mTavar gverdze


Svensk-georgiska föreningen   Swedish-Georgian Society

E-mail:
swe_geo@yahoo.se